financieel management

Classificaties van werkkapitaal: 1. Permanent en 2. Variabel

Classificaties van werkkapitaal: 1. Permanent en 2. Variabel! Het bedrag dat nodig is om aan de vereisten te voldoen, varieert van tijd tot tijd in elk bedrijf. Bedrijven hebben echter altijd een bepaald aantal activa nodig in de vorm van werkkapitaal om de functies uit te voeren. Deze permanente behoefte en de variabele vereisten vormen de basis voor een gemakkelijke classificatie van werkkapitaal als regulier, permanent of variabel en wel als volgt: 1

Ingehouden winsten: betekenis en soort van ingehouden winsten

Ingehouden winsten: betekenis en soort van ingehouden winsten! Betekenis van ingehouden winsten: Ingehouden winsten zijn de inkomsten van een bedrijf die worden behouden in het bedrijf. Ze vormen de som van de winsten die sinds de oprichting sinds de oprichting zijn behaald en die opnieuw zijn geïnvesteerd in de onderneming in plaats van verdeeld in de vorm van dividenden.

10 Belangrijkste determinanten van het dividendbeleid

Enkele van de belangrijkste determinanten van het dividendbeleid zijn: (i) Type van de industrie (ii) Age of Corporation (iii) Mate van verdeling van aandelen (iv) Behoefte aan extra kapitaal (v) conjunctuurcycli (vi) Veranderingen in overheidsbeleid ( vii) Trends van winsten (vii) Trends van winsten (viii) Belastingbeleid (ix) Toekomstige vereisten en (x) Cash-saldo

Bestemming van bruto deelbare winst

Bestemming van bruto deelbare winst! Om de trends over de bestemming van de winst te bestuderen, kan de term 'inkomsten' in de ruimste zin worden opgevat, namelijk van inkomsten vóór afschrijvingen, rente en belastingen, of tot het engste gevoel van residueel inkomen na aftrek van alle wettelijke reserves (zoals ontwikkelingsaftrekreserve, investeringsaftrekreserve) en preferente dividenden.

Terugploegen van winsten: het zijn verdiensten en tendensen

Terugploegen van winsten: verdiensten en achternamen! De 'terugplooiing van winsten' is een managementbeleid waarbij alle winsten niet onder de aandeelhouders worden verdeeld, maar een deel van de winst wordt 'teruggeploegd' of behouden in het bedrijf. Deze ingehouden winsten worden in de toekomst gebruikt voor de financiering van moderniserings- en uitbreidingsprogramma's en voor het voldoen aan de behoeften aan vast of werkkapitaal van het bedrijf

Publieke stortingen: Handige notities over openbare stortingen - Besproken!

Publieke stortingen: Handige notities over openbare stortingen - Besproken! Openbare aanbetaling is de volgende belangrijke methode voor het aantrekken van financiering door de commerciële en industriële ondernemingen. De katoentextielindustrie van Bombay, Ahmedabad, en tot op zekere hoogte die van Sholapur en de theetuinen van Assam en Bengalen, heeft grotendeels van deze methode afgehangen.

Bruto en netto concept van werkkapitaal

Bruto werkkapitaal verwijst naar het bedrag van de fondsen die zijn belegd in vlottende activa in dienst van een zakelijke onderneming. Dit gaat bezorgdheid concept dat de financiële planner in staat stelt om de juiste hoeveelheid werkkapitaal op het juiste moment, zodat de activiteiten van het bedrijf niet worden onderbroken en het rendement op kapitaalinvestering wordt gemaximaliseerd.

Capital Gearing of vormen van kapitaal

Capital Gearing of vormen van kapitaal! Capital gearing 'is de belangrijkste factor waarmee de initiatiefnemer rekening moet houden bij het maken van het financiële plan van een bedrijf. In eenvoudige woorden betekent de term 'gearing' de verhouding tussen de verschillende soorten effecten tot totale kapitalisatie.

Klassen van bedrijfsobligaties: eigendomstitels en schuldeffecten

Klassen van bedrijfsobligaties: eigendomstitels en schuldeisers! Bedrijfseffecten of bedrijfseffecten staan ​​bekend als de documentaire media voor het mobiliseren van fondsen door de naamloze vennootschappen. De behoefte aan uitgifte van bedrijfseffecten doet zich voor in de volgende twee situaties: (i) Voor de eerste succesvolle totstandbrenging van bedrijfsactiviteiten; en (ii) voor de financiering van grote uitbreidingsprogramma's die onmiddellijke middelen vereisen. De

Fixed Capital: het is Betekenis, Definitie en Belang

Fixed Capital: het is betekenis, definitie en belang! Vast kapitaal: De uitdrukking 'vast kapitaal', vaak beschouwd als analoog aan 'vaste activa', duidt de aanwending van kapitaal in vaste activa en andere vaste activa aan. De vaste activa zijn activa van permanente aard die de onderneming niet van plan is te vervreemden, of die niet kunnen worden vervreemd zonder de bedrijfsvoering te verstoren

6 Major Scopes of Financial Management - uitgelegd!

Enkele van de belangrijkste gebieden van financieel beheer zijn: 1. Schatting van de financiële vereisten 2. Bepaling van de kapitalisatiestructuur 3. Keuze van financieringsbronnen 4. Investeringsbeslissingen 5. Beheer van de winst en 6. Beheer van de kasstroom. 1. Schatting van de financiële vereisten: Op basis van hun prognose van het volume van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf, moeten de financieel leidinggevenden een inschatting maken van de hoeveelheid vast kapitaal en het benodigde werkkapitaal in een bepaalde periode, zeg een jaar, twee jaar, vier jaar enzovoort .

7 Afdelingen die de financiën van een bedrijf beheren

Sommige afdelingen die de financiering van een bedrijf beheren, zijn: (i) Accounting dept (ii) Depreciatie van kostenrekeningen (iii) Departement Audit (iv) Afdeling Financiële planning en budget (v) Afdeling Cash en (vi) Afdeling Krediet. In de meeste bedrijven is er een aparte afdeling om de financiën van het bedrijf te beheren.

Theories of Capitalisation: Cost Theory and Earnings Theory of Capitalization

Theories of Capitalisation: Cost Theory and Earnings Theory of Capitalisation! De problemen bij het bepalen van de hoeveelheid activering zijn zowel noodzakelijk voor een nieuw gestart bedrijf als voor een gevestigd concern. In het geval van de nieuwe onderneming is het probleem ernstiger, omdat het een redelijke voorziening vereist voor zowel de toekomstige als de huidige behoeften en het gevaar bestaat dat er ofwel buitensporig ofwel onvoldoende kapitaal wordt aangetrokken

Under-hoofdlettergebruik: het is betekenis en oplossingen

Under-hoofdlettergebruik: het is betekenis en remedies! Onderkapitalisatie kan de voorkeur genieten in die gevallen waarin sprake is van een reële winststijging, een betere financiële planning en een efficiënt beheer. Het dividendpercentage zal zeer hoog zijn en de marktprijs van de aandelen zal ook erg hoog zijn. M

Financieel Management: het is betekenis en doelstellingen

Financieel Management: het is betekenis en doelstellingen! Financieel management is een van de belangrijkste functionele gebieden van management, omdat het succes van een bedrijf in grote mate afhangt van het juiste gebruik van zijn financiële middelen. Het belang van financieel management kan niet worden overbelast.

Vergelijking tussen winstmaximalisatie en vermogensmaximalisatie

Vergelijking tussen winstmaximalisatie en vermogensmaximalisatie! De kritische opvatting van winstmaximalisatie is gebaseerd op de overtuiging dat de zakelijke ondernemingen rationeel en economisch ingesteld zijn en alle beschikbare alternatieven afwegen voordat zij de schaarse financiële middelen waarover zij beschikken toewijzen aan specifiek gebruik.

11 factoren die de hoofdontwikkelingen van een bedrijf beheersen

Enkele van de factoren die de kapitaalstructuur van een bedrijf over het algemeen bepalen, zijn: 1. Handelen op eigen vermogen 2. Idee van behoud van controle 3. Elasticiteit van de kapitaalstructuur 4. Behoeften van de potentiële investeerders 5. Kapitaalmarktomstandigheden 6. De kosten van financiering 7.

Onderkapitalisatie: betekenis en oorzaken van onderkapitalisatie

Onderkapitalisatie: betekenis en oorzaken van onderkapitalisatie! In de woorden van Gestenberg: "een bedrijf kan ondergekapitaliseerd zijn wanneer de winstvoet, die hij maakt op het totale kapitaal, uitzonderlijk hoog is in verhouding tot het rendement dat wordt genoten door gelijkelijk gesitueerde bedrijven in dezelfde sector, of wanneer het ook Weinig kapitaal om zaken mee te doen

Financieel Management: het is Definitie, Betekenis en Doelstellingen - Besproken!

Financieel Management: het is Definitie, Betekenis en Doelstellingen! Definitie: Je hebt geld nodig om geld te verdienen. Financiën is het levensbloed van het bedrijfsleven en er moet een continue geldstroom zijn in en uit een zakelijke onderneming. Geld maakt de wielen van het bedrijfsleven soepel verlopen.

Ingehouden winsten of ploegenwinst: het is voor- en nadelen

Ingehouden winsten of ploegenwinst: het is voor- en nadelen! Herinvestering van niet-uitgekeerde winsten is een zeer goede bron van zakelijke financiering. Ingehouden winsten hebben betrekking op de winsten die niet als dividenden zijn uitgekeerd, maar zijn aangehouden voor gebruik in het bedrijfsleven

4 Major scope van financieel management

Een aantal van de belangrijkste reikwijdte van het financieel beheer zijn de volgende: 1. Investeringsbesluit 2. Financieringsbesluit 3. Dividendbesluit 4. Werkkapitaalbesluit. 1. Investeringsbesluit: De investeringsbeslissing omvat de evaluatie van het risico, de meting van de kapitaalkosten en een schatting van de verwachte voordelen van een project

Institutional Finance: voordelen en beperkingen van institutionele financiën

Institutionele financiën betekent financiering afkomstig van andere financiële instellingen dan commerciële banken. Deze financiële instellingen fungeren als tussenpersoon of als schakel tussen spaarders en beleggers. Ze bieden financiële en financiële diensten in gebieden die buiten het bereik van traditioneel commercieel bankieren vallen. De t

8 Functies van een financieel manager (management)

Enkele van de belangrijkste functies van een financieel manager zijn: 1. Schatting van de benodigde hoeveelheid kapitaal 2. Bepaling van de kapitaalstructuur 3. Keuze van de fondsen van fondsen 4. Verwerving van fondsen 5. Gebruik van de fondsen 6. Winstopruiming of overschot 7. Beheer van contanten 8

Lease-financiering: type, voordeel en nadeel van leasing

Leasing betekent een overeenkomst tussen de leasemaatschappij (verhuurder geheten) en de gebruiker (lessee genaamd), waarbij de eerste zich ertoe verbindt om de kapitaalgoederen te kopen voor gebruik door de laatste. De verhuurder blijft eigenaar van het actief gedurende de opgegeven periode. De huurder moet huur betalen aan de verhuurder

Hoe economische bestelhoeveelheid te berekenen?

De economische bestelhoeveelheid (EOQ) is de hoeveelheid die is vastgesteld op het punt waar de totale kosten van het bestellen en de kosten voor het dragen van de inventaris het minimum zijn. Er mag geen over- of niet-voorraad zijn. Er moet een balans worden gevonden tussen de kostprijs van de boekwaarde en de kostprijs van de niet-leveringskosten, dwz de kosten van de stock-out

Reverse Split en Credit Rating

Reverse split is een andere vorm van aandelensplitsing. Het doel van reverse split is om het aantal uitstaande aandelen te verminderen en de nominale waarde per aandeel te verhogen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een één-voor-twee omgekeerde splitsing aankondigt, ontvangen aandeelhouders één nieuw aandeel voor elke gedeelde twee die ze momenteel hebben. Re

Categorieën van kasvoorspellingen: korte-termijnprognoses en voorspellingen op lange termijn

Kasvoorspellingen of -budgetten zijn het belangrijkste instrument voor cashmanagement. Ze kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: kasvoorspellingen voor de korte termijn en kasvoorspellingen op lange termijn. De scheidslijn tussen kasvoorspellingen op de korte termijn en kasvoorspellingen op lange termijn is meestal één jaar, hoewel dit onderscheid enigszins arbitrair is. 1

Hoe de kosten van preferentiekapitaal te berekenen?

Dividend betaald aan de preferente aandeelhouders zijn de kosten van preferent kapitaal. Belastingaanpassing is in dit geval niet nodig omdat dividenden worden betaald na betaling van belasting. Kosten van preferentiekapitaal (Kp) kunnen als volgt worden berekend: KP = DP / P Waar KP = kosten van preferent aandeel DP = Dividend per aandeel (vast) P = Prijs betaald per preferent aandeel

Technieken om de risicofactor in Capital Budgeting Decisions onder ogen te zien

Enkele van de belangrijkste technieken die worden gebruikt om de risicofactor voor kapitaalbegrotingsbeslissingen onder ogen te zien zijn de volgende: A. Conventionele technieken B. Statistische technieken. Er wordt van uitgegaan dat de voorgestelde investeringsprojecten geen enkel risico inhouden. In de echte wereld zijn de onderneming in het algemeen en haar investeringsprojecten in het bijzonder blootgesteld aan verschillende risico's

Dividendbeleid: voordelen en nadelen van de stabiliteit van dividenden

Dividendbeleid: voordelen en nadelen van de stabiliteit van dividenden! Het dividendbeleid van een bedrijf heeft tot gevolg dat het nettoresultaat wordt opgesplitst in twee delen: ingehouden winsten en dividenden. De ingehouden winsten bieden fondsen om de langetermijngroei van het bedrijf te financieren

Kosten van kapitaal: Nuttige opmerkingen over de kapitaalkosten

De kapitaalkosten zijn het minimum rendement dat vereist is voor de investeringsprojecten om de marktwaarde per aandeel ongewijzigd te houden. Met andere woorden, de kapitaalkosten zijn eenvoudigweg het rendement dat de gebruikte fondsen moeten opleveren om hun gebruik binnen de onderneming te rechtvaardigen in het licht van de vermogensmaximalisatiedoelstelling

Financiële prognose: componenten van een uitgebreid systeem van financiële prognoses

Enkele van de belangrijkste componenten van een uitgebreid systeem van financiële prognoses zijn: 1. Geprojecteerde resultatenrekening 2. Cash-budget 3. Geplande balans 4. Geprojecteerde bronnen en bestedingsverplichtingen. Financiële prognoses hebben betrekking op de voorspelling van toekomstige financiële prestaties, omstandigheden, flows en vereisten. H

14 Problemen van financieel beheer bij overheidsbedrijven

Een aantal van de problemen van financieel beheer in openbare inzichten zijn als volgt: 1. Gebrek aan goede planning: Overheidsbedrijven besteden te veel aandacht aan zowel constructie als ontwerp. Het komt vooral omdat er een gebrek aan goede planning is. Dit gebrek aan goede planning resulteert in een sterke drainage van middelen en er is dus een ernstig financieel probleem in het kielzog

5 Technieken die bij Capital Budgeting worden gebruikt (met voordelen en beperkingen) | Financieel management

Enkele van de belangrijkste technieken die worden gebruikt bij het budgetteren van kapitaal zijn de volgende: 1. Terugverdientijd 2. Methode voor de berekening van de rendementsvoet 3. Netto contante waarde 4. Intern rendement Methode 5. Winstgevendheidindex. 1. Terugverdientijd: De terugverdientijd (of uitbetalingsperiode) is een van de meest populaire en algemeen erkende traditionele methoden voor het evalueren van investeringsvoorstellen, deze wordt gedefinieerd als het aantal jaren dat nodig is om de oorspronkelijke kasuitgaven geïnvesteerd in een project terug te vorderen, als het project

Financiële overzichten: concept, doelstellingen, voordelen en andere details

Financiële overzichten: concept, doelstellingen, voordelen en andere details! De balans van een onderneming toont haar financiële positie op een bepaalde datum. Het nut ervan is beperkt voor planning en analyse. De financieel beheerder moet de geldstroom van een balans kennen met betrekking tot zijn interne wijzigingen.

Beheer van vorderingen bestaat uit de volgende vier factoren

Het beheer van debiteuren bestaat uit de volgende vier factoren: 1. Kredietbeleidsvariabelen 2. Beoordeling van het krediet 3. Kredietverlening besluit 4. Controle van vorderingen 1. Variabelen kredietbeleid: De belangrijkste dimensies van het kredietbeleid van een bedrijf zijn kredietstandaarden, kredietperiode, contantkorting en incassotering

Twee belangrijke kwesties bij het formuleren van werkkapitaalbeleid

Laten we in detail over deze twee kwesties bespreken: 1. Vlottende activa in verhouding tot verkopen: Als het bedrijf nauwkeurig het niveau en het verkooppatroon kan voorspellen, de inkooptijd van de voorraad, de voorraadratio's, het niveau en het productiepatroon, de productiecyclustijd, de verdeling tussen contante verkoop en kredietomzet, de afhaalperiode en andere factoren die van invloed zijn op het werkkapitaal componenten, kan de investering in vlottende activa uniek worden gedefinieerd

Ratioanalyse: betekenis, classificatie en beperking van ratio-analyse

Ratioanalyse: betekenis, classificatie en beperking van ratioanalyse! Betekenis: Ratioanalyse is het proces van het bepalen en interpreteren van numerieke relaties op basis van financiële overzichten. Een ratio is een statistische maatstaf die een maat geeft voor de relatie tussen twee variabelen of cijfers.

Voordelen en beperkingen van Break-even-analyse

Enkele van de belangrijkste voordelen en beperkingen van break-even analyse in financieel beheer zijn als volgt: Break-even-analyse is een zeer belangrijk en nuttig hulpmiddel voor financieel beheer en controle. De eenvoud van deze grafieken is een van hun grote waarden. Omdat ze gemakkelijk te begrijpen zijn, vormen ze een handig mechanisme om het topmanagement de problemen te laten zien die inherent zijn aan kosten-volume-winstrelaties

Soorten hoofdletters: meer dan en minder hoofdletters

De term hoofdsom, of de waardering van het kapitaal, omvat de kapitaalvoorraad en schuld. Volgens een andere zienswijze is het een woord dat gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de som van uitstaande aandelen en gefinancierde verplichtingen die mogelijk volledig fictieve waarden vertegenwoordigen