ergonomie

Top 6 Stappen die betrokken zijn bij Operation Research - Explained!

De zes methodieken die in onderzoek met betrekking tot de werking zijn betrokken, zijn de volgende: 1. Het probleem formuleren 2. Een model construeren om het onderzochte systeem te vertegenwoordigen 3. Afleiding van het model 4. Testing van het model en de daaruit voortvloeiende oplossing 5. Vaststellen van bedieningselementen boven de oplossing 6

Controleren op Optimaliteit

Optimaliteitstest kan worden uitgevoerd als aan twee voorwaarden is voldaan, dwz 1. Er zijn m + n - 1 toewijzingen, waarvan m het aantal rijen is, n is het aantal kolommen. Hier m + n - 1 = 6. Maar het aantal toewijzingen is vijf. 2. Deze toewijzingen m + n - 1 moeten op onafhankelijke posities plaatsvinden

Dualiteit bij problemen met lineaire programmering

Dualiteit bij problemen met lineaire programmering! Voor elk Lineair programmeerprobleem is er een overeenkomstig uniek probleem met dezelfde gegevens en wordt ook het oorspronkelijke probleem beschreven. Het oorspronkelijke probleem wordt oerprogramma genoemd en het bijbehorende unieke probleem wordt Dual-programma genoemd

Opdrachtprobleem bij lineaire programmering: introductie- en toewijzingsmodel

Opdrachtprobleem is een speciaal type lineair programmeringsprobleem dat zich bezighoudt met de toewijzing van de verschillende bronnen aan de verschillende activiteiten op één-op-één-basis. Het doet het op een zodanige manier dat de kosten of tijd die het proces met zich meebrengt minimaal is en dat winst of verkoop maximaal is. Ho

Lineaire programmering: een essentiële tour voor operationeel onderzoek

Lineair programmeren is een wiskundige techniek die van toepassing is op bijna alle klasse van beslissingsproblemen. Deze techniek wordt toegepast om het beste alternatief te kiezen uit een set van een haalbaar alternatief. In de objectieve functie van de lp kunnen beperkingen ook worden uitgedrukt als een lineaire wiskundige functie, die kan worden gebruikt om de praktische planningsproblemen op te lossen

Gebruik van Operatie Onderzoekstechnieken op het gebied van Management

Gebruik van operatie Onderzoekstechnieken in de managementgebieden! Toepassingen van Operation Research: Operation Research is een probleemoplossende en besluitvormende techniek. Het wordt beschouwd als een set van wetenschappelijke en programmeerbare regels die het management een "kwantitatieve basis" biedt voor de beslissing over de operatie onder zijn controle

Classificatie van Material Handling Equipment's

Classificatie van Material Handling Equipment's! (i) Transportuitrusting of -apparatuur: Deze apparaten zijn alleen nuttig voor horizontale bewegingen of bewegingen. Deze apparaten omvatten vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen. Deze voertuigen worden met de hand, benzine of stroom aangedreven en hebben het vermogen om materiaal en mankracht in horizontale richting te transporteren

Top 15 Leidende beginselen van materiaalgebruik

Enkele van de belangrijkste leidende principes voor het inleveren van materiaal zijn als volgt: (1) Gebruikmakend van het principe van containerisatie, eenheidsbelasting of pelletisering, moeten de te verplaatsen materialen tot een grotere eenheid worden samengevoegd en moet de maateenheid voor alle materialen hetzelfde zijn

Engineering en economische factoren beoordeeld met material handling installatie

De vier technische en economische factoren die worden beoordeeld met de installatie voor materiaalbehandeling zijn de volgende: 1. Factoren van installatie- en bedieningstechnieken 2. Factoren die te maken hebben met behandeld materiaal 3. Factoren die te maken hebben met hanteringsapparatuur 4. Economische of kostenfactoren

Verband tussen installatielay-out en materiaalverwerking

Relatie tussen installatielay-out en materiaalverwerking! Er is een nauw verband tussen de lay-out van de fabriek en de material handling. De te gebruiken material handling-techniek beïnvloedt zeker de fabrieksindeling en het fabrieksgebouw. Een degelijke, goedkope methode kan alleen worden ontworpen en geïnstalleerd als material handling als een integraal onderdeel van de installatie-indeling wordt beschouwd.

Functies en doelstellingen van materiaalgebruik

Functies van materiaalverwerking: Hieronder volgen de belangrijke functies van material handling: (i) Om machines / uitrusting en de lay-out van de installatie te selecteren om vereisten voor materiaalbehandeling te elimineren of minimaliseren. Om de meest efficiënte, veilige en geschikte apparatuur voor materiaalbehandeling te selecteren, die tegen minimale kosten kan voldoen aan de material handling-vereisten?

Mens-machine systemen: ontwerp, kenmerken en classificatie

Mens-machine systemen: ontwerp, kenmerken en classificatie! Menselijke factoren zijn een systeem dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens, werkplek of werkomgeving en machines. Alle mens-machine systemen worden geproduceerd met een bepaald doel in zicht. Deze doelstelling is altijd goed gedefinieerd en het systeem is zo ontworpen dat het doel zo succesvol mogelijk wordt bereikt

Vergelijking tussen capaciteiten van mens en machine

Vergelijking tussen capaciteiten van mens en machine! De behoefte aan menselijke componenten in verschillende mate is vereist in drie categorieën van mens-machine systemen. De mens is vereist om fysieke taken uit te voeren in handmatige systemen en in mechanische en automatische systemen voert hij eeuwigdurende en mentale taken uit.

Te overwegen factoren tijdens het ontwerpen van de bedieningselementen (met diagram)

De vier factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van de bedieningselementen zijn als volgt: 1. Weergaveverhouding van de bediening (C / D-verhouding) 2. Directionele relatie in regeling en display 3. Besturingsweerstand 4. Operationele codering van bedieningselementen. 1. Beeldschermverhoudingen (C / D-verhouding): De CD-ratio wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de beweging van de besturingsinrichting en het bewegende element van het display dat de besturingsbeweging toont of representeert

Factor die van invloed is op de selectie van een besturingsapparaat en soorten besturingselementen

Een besturing is een apparaat dat informatie naar een bepaalde machine, mechanisme of een systeem kan verzenden. Aldus wordt een besturing geselecteerd op basis van de aard van de informatie die moet worden verzonden. De prestatie-efficiëntie van een menselijke operator wordt beïnvloed door de aard / soort besturingselementen die bij een machine worden geleverd.

5 aspecten van menselijke activiteit - uitgelegd!

De vijf aspecten van menselijke activiteit zijn als volgt: 1. Biomechanica 2. Aard van bewegingen 3. Uitgaven van energie voor bewegingen 4. Kracht en onderhoud van spierkracht 5. Snelheid en nauwkeurigheid van activiteit. Om een ​​basisbegrip van de menselijke dynamiek te ontwikkelen, worden activiteiten die een persoon uitvoert tijdens het uitvoeren van een taak als onderdeel van het mens-machine systeem onderworpen aan analyse. De

Layout van werkruimte of werkomgeving

Werkomgeving is een andere zeer belangrijke factor die aandacht vereist bij het ontwerp van mens-machine systemen. De omgeving waarin een werknemer / operator zijn werk uitvoert, heeft een grote invloed op het volgende: (i) De vermoeidheid of de spanning die een werknemer verwerft bij het uitvoeren van zijn taak en (ii) De productiviteit van het systeem

Verschillende soorten visuele schermen - Informatiedisplay (met diagrammen)

Verschillende soorten visuele displays - Informatiedisplay (met diagrammen)! 1. Kwantitatieve vertoningen: Deze schermen geven informatie over de numerieke waarde of kwantitatieve waarde van een bepaalde variabele. De variabele kan dynamisch zijn (dwz veranderen met de tijd zoals druk of temperatuur) of statisch

Fasen die worden geïmplementeerd in de Value Analysis-procedure

Enkele van de belangrijkste fasen die kunnen worden geïmplementeerd in de waarde-analyseprocedure zijn: 1. De oriëntatiefase 2. De informatiefase 3. Functionele fase 4. Creatiefase 5. Evaluatiefase 6. Onderzoeksfase 7. De aanbeveling en implementatie fase. 1. De oriëntatiefase: In deze fase wordt het onderzoeksproject geïdentificeerd en geselecteerd. He

Top 6 van belangrijke beoordelingsprocessen voor verdienste - Uitgelegd!

Het zes proces dat voor verdiensteclassificatie wordt gebruikt, is als volgt: 1. Normen vaststellen 2. Standaarden communiceren met werknemers 3. Feitelijke prestaties meten 4. Feitelijk vergelijken met standaarden 5. Discussies met werknemers bespreken 6. Corrigerende maatregelen nemen. 1. Normen vaststellen: De werknemers / werknemers zullen moeten worden beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgesteld voor hun prestaties

Voordelen en beperkingen van Merit Rating System

Voordelen en Beperkingen van Merit Rating! Voordelen van Merit Rating: Hierna volgen de voordelen van Merit Rating: (1) Het biedt een wetenschappelijke basis voor het beoordelen van het vermogen van werknemers die zullen proberen hun prestaties te verbeteren als het niet aan hun tevredenheid voldoet

Verschil tussen verdienstenwaardering en taakevaluatie

Difference Between Merit Rating en Job Evaluation! 1. Beoordeling of baan / Medewerkers: Functiewaardering houdt verband met de beoordeling van de functie, terwijl verdienste een systematisch proces is of een beoordeling van de capaciteiten en capaciteiten van de man die de klus aan het uitvoeren is

Methods of Merit Rating: traditionele en moderne methoden

De twee methoden van verdienstechnieken zijn als volgt: 1. Traditionele methoden 2. Moderne methoden! A. Traditionele methoden: De verschillende traditionele methoden die worden gebruikt, worden hieronder genoemd: 1. Rangschikkingsmethoden: Het is de eenvoudigste, oudste en meest conventionele methode van verdiensteclassificatie

Werkbemonstering: definitie, theorie en betrouwbaarheidsniveau van werkbemonstering

Werkbemonstering: definitie, theorie en betrouwbaarheidsniveau van werkbemonstering! Definitie: "Werkbemonstering is een methode waarbij een groot aantal ogenblikkelijke waarnemingen worden gedaan op willekeurige tijdsintervallen gedurende een tijdsperiode of een groep van machines, werknemers of processen / bewerkingen

Werkbemonstering: wat bedoel je met werkbemonstering?

Werkbemonstering is een statistisch gebaseerde techniek die wordt gebruikt voor het analyseren van werkprestaties en machinegebruik door directe observatie, maar zonder een stopwatch. Dus werkbemonstering is een andere nuttige techniek van werkstudie. Deze techniek is met name handig om te schatten welk deel van de vertragingen of ledigheid optreedt in een onderneming / fabriek en hieraan de oorzaak toe te schrijven, zoals stroomstoringen / ingangsvertragingen, machinereiniging, machineaspannes en personeelsstoringen of met andere woorden, schatting van het aandeel tijd besteed door een leiding

Fysiologische werkmeting (met diagram)

Fysiologische werkmeettechniek maakt gebruik van fysiologische maatregelen. Deze technieken hebben meestal betrekking op fysieke activiteiten. Zuurstofverbruik en hartslag zijn de twee fysiologische metingen die betrouwbare maatstaven zijn voor menselijke activiteit. Lichaamsvariabelen zoals zuurstofverbruik, hartslag, lichaamstemperatuur, melkzuurconcentratie in bloed, etc

Functiebeoordeling: definitie, concept, behoefte en voordelen van taakevaluatie

Functiewaardering: definitie, concept, behoefte en voordelen van functiewaardering! Definities en concept van taakevaluatie: IAO definieert functiewaardering als "een poging om de vraag te bepalen en te vergelijken die de normale uitvoering van een bepaalde baan voor normale werknemers oplevert zonder rekening te houden met de individuele capaciteiten van de prestaties van de betrokken werknemers"

Werkruimte en zitvoorzieningen voor maximaal comfort voor werknemers

De benodigde werkruimte voor elke medewerker hangt af van zijn werkhouding. Het is gevoeld en daarom gesuggereerd dat de zittende houding beter is dan een staande houding. De redenen zijn als volgt: (1) Het is stabieler (2) Het is minder vermoeiend (3) Het maakt de bediening van hand- en voetbedieningen gemakkelijker en effectiever

Omgevingscondities die van invloed zijn op de menselijke mogelijkheden en uithoudingsvermogen

De prestaties van werknemers worden ernstig beïnvloed door de werkomgeving. Bij het ontwerpen van mens-machine systemen en andere menselijke activiteiten omgevingen een belangrijke ergonomische overweging. Een slechte omgeving kan een werknemer laden door fysieke mentale of eeuwigdurende belasting of door hun combinatie.

Antropometrie en het belang ervan

Antropometrie en het belang ervan! Het woord anthropometrie is die tak van de antropologie (wetenschap van de mens en gerelateerd aan biologische en sociale aspecten van de mens) die zich bezighoudt met de studie van het meten van fysieke kenmerken van mensen en hun variaties afhankelijk van vele factoren: Of Het kan worden gedefinieerd als de studie die zich bezighoudt met het meten van fysieke kenmerken en functies van het menselijk lichaam

Ergonomie: wat zijn de doelstellingen en het belang van ergonomie?

Doelen: De doelstellingen van het onderzoek naar ergonomie zijn het optimaliseren van de integratie van mens en machine om de werksnelheid en nauwkeurigheid te verbeteren. Het gaat om het ontwerp van: (1) Een werkplek moet voldoen aan de eisen van de beroepsbevolking. (2) Machines, apparatuur en bedieningsapparatuur op een dergelijke manier om de fysieke en mentale belasting van de personen / werknemers daar te minimaliseren door de efficiëntie te verbeteren.

Ergonomie: Handige notities over ergonomie

Het woord ergonomie is afgeleid van het Griekse woord 'ergon' en 'nomos': deze Griekse woorden in combinatie betekenen letterlijk 'wet van het werk'. 'Dus houdt ergonomie zich bezig met het maken van wetten die bij verschillende werken passen. De effecten van gezondheid en veiligheid op de productiviteit kunnen niet goed worden besproken zonder het concept van ergonomie aan te raken

Verschil tussen structurele en functionele lichaamsafmetingen

Menselijke lichaamsafmetingen worden geclassificeerd in twee klassen voor het doel: structurele dimensies en functionele dimensies. 1. Structurele lichaamsafmetingen: Deze afmetingen worden gemeten en vastgelegd door ergonomen met het lichaam van de personen in vaste of statische gestandaardiseerde posities

Tijdwaarneming voor het berekenen van de werktijd

Tijdwaarneming voor het berekenen van de werktijd! In tijdstudie willen we de werkelijke tijd van het doen van een werk bepalen door middel van een beperkt aantal tijdwaarnemingen. Hiervoor is het aantal waarnemingen dat nodig is om tot een juiste en realistische tijdswaarde te komen, te achterhalen

Soorten beroepsbelastingen en -spanningen voor werknemers

Menselijk werk van alle soorten, of het nu gaat om hetzelfde nuttige werk of gewoon om spelen, is een complex proces of fenomeen. In de meest algemene classificatie kan menselijk werk worden ingedeeld in de volgende drie klassen of tijdens het werk, een werknemer kan ervaren. (i) Fysieke belasting (ii) Geestelijke belastingen en (iii) Eeuwige ladingen De meeste menselijke activiteiten hebben zowel fysieke als mentale aspecten in verschillende mate

Ergonomie: bereik en toepassingsgebieden van de ergonomie

Ergonomie blijkt in de praktijk te worden toegepast op het gebied van de werkomgeving en behandelt verschillende aspecten zoals: Anatomische factoren in de lay-out van de werkplek, inclusief de plaatsing van machines / apparatuur en componenten om te voldoen aan de afmetingen van het menselijk lichaam en het ontwerp van stoelen enz

Vooraf bepaald Motion Time (PMT) -systeem: voordelen, beperkingen en gebruik

Vooraf bepaald Motion Time (PMT) -systeem: voordelen, beperkingen en gebruik! Voordelen van PMTS: Een vooraf bepaald bewegingstijdsysteem heeft de volgende voordelen: (1) Geen timing vereist, dus het elimineert in accurates geassocieerd met stopwatch-tijdstudie. (2) Het gebruik van PMT elimineert de vereiste van lastige en controversiële prestatiebeoordeling.

4 Veelgebruikte methoden voor het lezen van een chronometer

Vier veelgebruikte methoden voor het lezen van een stopwatch zijn als volgt: (1) Continue timing (2) Fly-back-timing (3) Accumulative Timing (4) Differential Timing Method. (1) Continue timing: Bij deze methode wordt de stopwatch gestart aan het begin van het onderzoek en mag deze tijdens het hele tijdonderzoek worden uitgevoerd

Basisprocedures voor stopwatch-tijdstudie

De acht basisprocedures voor stopwatch-tijdstudie zijn als volgt: 1. Ontvang de aanvraag voor tijdstudie: De personen die om de tijdstudie kunnen vragen, zijn: de uitvoerder, plantmanager, hoofdindustrieel ingenieur, supervisor voor productiecontrole, kostenrekening, enz. De bewerking moet in uitvoering zijn volgens een of andere standaardmethode vóór de ontvangst van het verzoek.

Voordelen en beperkingen van tijdstudie

Voordelen en nadeel van tijdstudie! voordelen: De voordelen van tijdstudie zijn de toepassingen waarop tijdnormen worden toegepast. Over het algemeen zijn ze vereist: (a) toekomstige productie plannen en (b) de prestaties van werknemers of van het productiesysteem als geheel evalueren. (a) Om toekomstige productie te plannen zijn ze vereist voor: (1) Schatting van uitrusting of machinevereisten