werknemers

Inhuur: proces van het vinden en inhuren van een geschikte werknemer

Huren: proces van vinden en huren van een geschikte werknemer! Net als al het andere is het vinden van een werknemer die de moeite waard is moeilijk en kost het veel moeite. Het is erg belangrijk om de vaardigheden van de persoon aan te passen aan de vereisten van de baan. Vaak is deze basisregel van aannemen vergeten

Medewerker Training: opmerkingen over verschillende manieren om een ​​perfecte training aan werknemers te geven

Medewerker Training: opmerkingen over verschillende manieren om een ​​perfecte training aan werknemers te geven! Soms kan een werknemer worden ingehuurd die niet over alle vaardigheden en kenmerken beschikt die nodig zijn om zijn / haar verantwoordelijkheden te vervullen. Afbeelding Courtesy: hni.com

Werknemers salaris: meting, componenten en aspecten die in acht moeten worden genomen om het moreel van werknemers hoog te houden

Medewerkers salaris: meting, componenten en aspecten die in acht moeten worden genomen om het moreel van medewerkers hoog te houden! Als een persoon een baan verlaat om deel te nemen aan uw onderneming, verwacht hij / zij een salaris dat hoger is dan wat hij / zij kreeg bij de eerdere taak. Dat hoeft niet per se waar te zijn

Training- en ontwikkelingsprogramma voor werknemers (565 woorden)

Trainings- en ontwikkelingsprogramma voor werknemers! Concept: Training en ontwikkeling houdt zich bezig met het verbeteren van de prestaties van individuen en groepen in organisatorische settings. Het wordt bekend onder verschillende namen, waaronder de ontwikkeling van werknemers, ontwikkeling van personeel en leren en ontwikkeling

Trainingsmethoden: op jobtraining en off the job training methodes

Trainingsmethoden: op beroepstraining en off-the-job trainingsmethoden! Een groot aantal verschillende trainingsmethoden wordt gebruikt in het bedrijfsleven. Zelfs binnen één organisatie worden verschillende methoden gebruikt voor het trainen van verschillende mensen. Alle methoden zijn onderverdeeld in twee classificaties voor: Afbeelding Courtesy: askdevelopment.n

Bedrijfsdoelstellingen voor het bieden van extralegale voordelen aan werknemers

De algemene bedrijfsdoelstellingen voor het aanbieden van secundaire voordelen aan werknemers zijn het aantrekken en behouden van werknemers. De specifieke doelstellingen hebben betrekking op de aard van elk voordeel. Bijvoorbeeld een aanwezigheid en vermindering van de incidentie van verzuim. (i) Paternalistische of humanistische overwegingen: Historisch gezien begonnen de secundaire bijstandsprogramma's voor werknemers als een vrijwillige inspanning met een welvaartsoriëntatie.

Bepaling van het loon van de werknemer (theorieën)

Theorieën betreffende de bepaling van het loon van de werknemer zijn: (i) Subsistentietheorie (ii) Loonfondsentheorie (iii) Meerwaardentheorie Theorie van de lonen (iv) Residuele claimantheorie (v) Marginale productiviteitstheorie (vi) Onderhandelingstheorie van lonen (vii ) Gedragstheorie van de lonen.

Prestatiemanagement van werknemers

Performance Management van werknemers! Prestatiemanagement heeft een breed scala aan toepassingen, zoals prestaties van medewerkers, bedrijfs- of bedrijfsprestaties, enzovoort. Een belangrijk aspect van Performance Management is Performance Measurement. Ongeacht het proces dat wordt aangestuurd met prestatiebeheer, zijn duidelijke en beknopte maatregelen vereist om de gewenste doelen goed te definiëren.

Werkcurven: 3 soorten werkcurven, afhankelijk van de aard van de taak

Enkele van de belangrijkste typen werkcurve afhankelijk van de aard van de taak zijn de volgende: 1. Eenvoudige gespierde werkcurve 2. Complexe spiercurve 3. Mental Work Curve. Het specifieke motivatieniveau van een werknemer heeft een directe invloed op zijn productiviteit en gevoelens. Een grafiek die het prestatieniveau toont tegen de tijd die op het werk wordt doorgebracht, wordt een werkcurve genoemd

Het belang van veiligheidstraining voor werknemers in industrieën Medewerkersbeheer

Het belang van veiligheidstraining voor werknemers in industrieën! Vaak ervaren de jonge en onervaren werknemers relatief meer bedrijfsongevallen. Veiligheidsbewustzijn kan worden opgebouwd bij onervaren werknemers. (i) Nieuwe medewerkers kunnen de tijd krijgen om zich aan te passen, door ze in eerste instantie op relatief minder gevaarlijke banen te plaatsen, zodat ze het zorgvuldige gebruik van machines leren om later door hen te worden bediend.

Technieken van werknemerselectie: interviews en blanco aanvragen

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de sollicitatiegesprekken en de sollicitatiebrieven van een selectie van werknemers! Interview: Interview is een van de methoden die worden gebruikt voor de evaluatie van individuele verschillen ten behoeve van industriële selectie. Een interview zou moeten slagen in: (i) Het bieden van een beoordeling van persoonlijkheid door analyse van de door de kandidaat-werknemer verstrekte informatie over zijn achtergrond, werkgeschiedenis, opleiding, training, interesses enz.

Het belang van het bieden van voordelen aan werknemers

Het belang van het bieden van voordelen aan werknemers! Wat is voordeel? De term 'voordeel' is al lang in zwang in de Indiase industrie. Dit wordt bij verschillende namen genoemd, zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, loonaanvullingen, aanvullende vergoedingen, niet-loongerelateerde uitkeringen, indirecte uitkeringen, verborgen betalingen, enz

Voordelen voor werknemers: statutaire en vrijwillige voordelen

Verschillende voordelen voor de werknemers kunnen op verschillende basis worden ingedeeld. Een classificatie kan zijn in termen van wettelijke en vrijwillige voordelen. Verschillende voordelen die aan werknemers onder deze twee categorieën worden verstrekt, worden hieronder besproken. 1. Wettelijke voordelen: Deze voordelen zijn verplicht op grond van de bepalingen van verschillende wetten, zoals hieronder besproken: (i) The Fabrieken Act, 1948: Deze wet heeft betrekking op gebieden zoals gezondheid, welzijn, veiligheid, werktijden, verlof met lonen, enz.

Procedures voor het nemen van disciplinaire maatregelen tegen werknemers

Procedures voor het nemen van disciplinaire maatregelen tegen werknemers zijn als volgt: 1. Locatie van verantwoordelijkheid 2. Bepaal prestatieverwachtingen 3. Bekendmaking van beleid, procedures en regels. 4. Verzameling van prestatiegegevens 5. Opbouwkosten en intimatie 6. Behandeling van uitleg 7

Medewerkers Discipline: betekenis, functies en doelstellingen

Medewerkers Discipline: Betekenis, Functies en Doelstellingen! Betekenis: In eenvoudige bewoordingen betekent het woord discipline een ordentelijk gedrag van de leden / werknemers. Met andere woorden, discipline houdt in dat je je op een gewenste manier gedraagt. Hiermee bedoelen we dat medewerkers zich houden aan de regels en voorschriften die door de organisatie zijn opgesteld voor een aanvaardbaar gedrag

Algemene richtlijnen voor disciplinaire maatregelen

Disciplinaire actie, vooral bestraffende, veroorzaakt pijnen en mishandelingen voor de beschuldigde werknemers. Daarom is zorgvuldige zorg vereist tijdens het nemen van disciplinaire maatregelen. In de loop van de tijd hebben de gedragswetenschappers enkele richtlijnen ontwikkeld om aan te geven hoe discipline moet worden beheerd

Empowerment van medewerkers: definitie en benaderingen

Definitie: Eenvoudig gezegd, empowerment geeft kracht. In het Engelse woordenboek van de Webster betekent het werkwoord middelen om middelen, bekwaamheid en autoriteit te geven. Vanuit deze hoek bekeken betekent empowerment van werknemers in een organisatorische omgeving dat ze werknemers de middelen, het vermogen en de autoriteit geven om ze in staat te stellen om wat werk te doen

Soorten medewerkers-discipline: positieve en negatieve discipline

De noodzaak van disciplinaire maatregelen voelde overal aan - thuis, op school, universiteit of een organisatie wanneer iemand de regels overtreedt. Vergeet niet dat het gedrag van uzelf of van een ander kind in het winkelcentrum. Je zou hebben gezien hoe de ouders verschillende manieren gebruiken om hun onstuimige kinderen in de winkelcentra te straffen

Soorten sociale effecten: sociale bijstand en verzekering

De twee belangrijkste soorten sociale zekerheid zijn: 1. Sociale bijstand 2. Sociale verzekering. 1. Sociale bijstand: Sociale bijstand verwijst naar de hulp die door de overheid wordt verleend aan behoeftige personen zonder hen te vragen om bijdragen te betalen om recht op dergelijke hulp te krijgen

Top 4 voorwaarden die nodig zijn voor empowerment van werknemers - Uitgelegd!

Aangezien het bestaan ​​van een minimum bestaande infrastructuur nodig is om een ​​economische activiteit te starten, zijn ook enkele noodzakelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan ook noodzakelijk voor het implementeren van het werknemersbekrachtigingsplan. Deze noodzakelijke voorwaarden scheppen een gunstige omgeving voor empowerment. Deze h

De rol van emotionele intelligentie in de prestaties van medewerkers

Emotionele intelligentie heeft de aandacht getrokken omdat het suggereert dat emoties zinvolle betekenissen overbrengen die begrip vereisen. Het is mogelijk een nuttige factor voor het begrijpen en voorspellen van individuele prestaties op het werk. Traditioneel leggen we de nadruk op de verbale en cognitieve intelligentie van mensen en dienovereenkomstig in organisaties negeren we de emotionele dimensies van het gedrag van mensen

Het meten van de houding van individuele werknemers

Houding of psychische gesteldheid kan niet worden waargenomen omdat psychologische variabelen sluimerend of latent zijn. Omdat het geheim is, is het meten van de stand moeilijk. Afhankelijkheid, voorspelling van gedragsgegevens en interviews met gestructureerde vragenlijsten en schalen zijn de gebruikelijke hulpmiddelen voor het meten van attitudinale metingen

Houdingsenquête voordat nieuwe medewerkers worden geworven

Om nieuwe gevestigde bedrijven te rekruteren en de menselijke relaties in fabrieken, industrieën en verschillende organisaties te evalueren, is attitudeonderzoek onontbeerlijk. De studie van attitude is ook belangrijk bij het ontwerpen van een trainingsprogramma, dat een HRD-kernfunctie is. Attitudesurveys richten zich op gevoelens en motieven van de mening van de werknemers over hun werkomgeving.

De rol van HRD in de veranderende houding van werknemers

Veranderende attitudes, waarden en motivaties zijn nu de belangrijkste problemen waarmee organisaties worden geconfronteerd. Door middel van passende HRD-interventies kunnen organisaties dergelijke veranderingen in voordelen omzetten, zorgen ze voor een kwaliteit van het beroepsleven en houden ze gelijke tred met de veranderende menselijke verwachtingen

Hoe attitudes het gedrag van individuele werknemers beïnvloeden

Net als persoonlijkheid en emotionele intelligentie, is het ook belangrijk om de attitude- en waardensystemen van werknemers te beheren. Het niet overeenstemmen van waardesystemen en de houding van werknemers ten opzichte van de organisatie beïnvloedt efficiëntie en prestaties, wat de organisatie op haar beurt dwingt om concurrentienadelen te ervaren.

Het meten van de houding van werknemers

Typen attitudeschalen die worden gebruikt om de houding van werknemers te meten! Houdingsschalen meten een of meer aspecten van de houding van een individu of groep ten opzichte van een object. De antwoorden van het individu op de verschillende schalen kunnen worden samengevoegd of samengevat om een ​​enkele houding voor het individu te bieden. Ev

Hoe Discipline onder Medewerkers te verbeteren?

De oplossingsstrategie voor conflictoplossing op de werkplek hangt ook af van de handhaving van disciplinaire en klachtenbeheerssystemen die in een organisatie blijven bestaan. In brede zin betekent discipline ordelijk en systematisch gedrag. Elke organisatie, voor operatieve efficiëntie, kaders bepaalde gedragscodes voor werknemers, onder normale praktijk, contract, statuten, of in wederzijds begrip.

Verschillende aspecten van jobtevredenheid van werknemers

'Aangezien er een aantal verschillende aspecten zijn die kunnen bijdragen aan de algehele tevredenheid of ontevredenheid van werknemers, lijkt de volgende vraag die van hun relatieve belang. 'Herzberg, Mausner, Peterson en Capwell (1957) rapporteren gegevens die zijn samengesteld uit 16 verschillende onderzoeken en waarbij meer dan 11

Methoden die worden gebruikt voor het meten van de attitudes van een individuele werknemer

Enkele van de belangrijkste methoden die worden gebruikt voor het meten van de attitudes van individuele zijn als volgt: Het voorbeeld: Veranderingen in houding, graad of richting van vraagmeettechnieken van gevestigde, betrouwbare en geldige variëteit. Daarom besteden psychologen en andere sociaalwetenschappers veel tijd en aandacht aan monstername en instrumentenbouw, zodat attitudes nauwkeurig kunnen worden gemeten.

Hoe motivatie van invloed is op gedrag in organisaties?

Lees dit artikel om meer te leren over hoe motivatie gedrag in organisaties beïnvloedt. Motivatie en gedrag: Motivatie veroorzaakt DOELGERICHT GEDRAG. Als een persoon sterk de behoefte aan iets voelt, zal hij zich op zo'n manier gedragen dat hij zichzelf probeert te bevredigen, zodat hij het gebrek aan dat specifieke ding niet voelt.

Technieken om de motivatie onder werknemers te vergroten

Dit artikel werpt licht op de twee technieken die worden gebruikt om de motivatie van werknemers in een organisatie te vergroten, dwz (1) financiële motieven en (2) niet-financiële motieven. A. Financiële motieven: Financiële motivatoren kunnen zijn in de vorm van meer lonen en salarissen, bonussen, winstdeling, verlof met behoud van loon, medische vergoedingen en door het bedrijf betaalde verzekering of een van de andere dingen die aan werknemers kunnen worden gedaan voor prestaties. De

Scheiding van werknemers: Top 6 formulieren

Scheiding van werknemers van een organisatie. De vormen van scheiding zijn als volgt: 1. Ontslag 2. Ontslag of ontslag 3. Dood 4. Vering 5. Bezuiniging 6. Ontslag Scheiding van werknemers: formulier # 1. Ontslag: Een ontslag verwijst naar de beëindiging van het dienstverband bij de instantie van de werknemers.

Demotie van medewerkers: betekenis, oorzaken en beleid

Lees dit artikel voor meer informatie over Degraderen van werknemers. Na het lezen van dit artikel zul je leren over: 1. Betekenis van degradatie 2. Oorzaken van degradatie 3. Demotiebeleid. Betekenis van Demotion: Demotie is precies het tegenovergestelde van promotie. Bij degradatie wordt de werknemer verplaatst naar een baan met minder status, rang en verantwoordelijkheden

Maslow's Theory of Motivation: verdiensten en kritiek

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de verdiensten en kritiek op de motivatietheorie van Maslow. Verdiensten van de Theory of Motivation van Maslow: De Maslow-theorie is op brede schaal gewaardeerd vanwege de volgende redenen: (i) Maslow's theorie van motivatie helpt de managers bij het begrijpen hoe de werkgevers gemotiveerd kunnen worden