luchtvervuiling

Nuttige opmerkingen over modellering van de luchtkwaliteit

Nuttige opmerkingen over modellering van de luchtkwaliteit! Luchtkwaliteitsmodellen zijn de belangrijkste instrumenten voor het relateren van emissies aan luchtkwaliteitseffecten. Modellen vereisen op hun beurt acceptabele invoergegevens voor emissies, oppervlaktetopografie, meteorologische parameters, receptorconfiguraties, basisluchtkwaliteit en begin- en randvoorwaarden voor elk modelleringscenario

Effecten van luchtverontreinigende stoffen op de menselijke gezondheid

Een korte beschrijving van de effecten van verschillende luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid wordt gegeven als onder: Luchtverontreinigende stoffen hebben verschillende effecten op het menselijk leven, waarvan de belangrijkste gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Hun andere effecten zijn op materialen en vegetatie

Luchtverontreiniging: 4 hoofdmaatregelen om luchtvervuiling onder controle te houden (aantekeningen)

Hier volgen de voorzorgsmaatregelen om de luchtvervuiling onder controle te houden: 1. Verontreiniging moet worden gecontroleerd bij de emissiebron, zoals in fabrieken, motoren, auto's, conversie en modificatie van grondstoffen. Afbeelding met dank aan: media.carbonated.tv/94617_story__Air%20Pollution%20china

Luchtvervuiling: bronnen en effecten van luchtvervuiling

Enkele van de belangrijkste bronnen en effecten van luchtverontreiniging zijn als volgt: Luchtverontreiniging is de verontreiniging van de lucht door schadelijke gassen en minieme deeltjes van vaste en vloeibare materie (deeltjes) in concentraties die de gezondheid in gevaar brengen. De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn transportmotoren, stroom en warmteontwikkeling, industriële processen en het verbranden van vast afval.

5 Effectieve methoden om luchtvervuiling te beheersen (toegelicht met diagram)

Enkele van de effectieve methoden om luchtverontreiniging te beheersen zijn als volgt: (a) Broncorrectiemethoden (b) Apparatuur voor verontreinigingsbeheersing (c) Diffusie van verontreinigende stoffen in lucht (d) Vegetatie (e) Zonering. (a) Broncorrectiemethoden: Industrieën leveren een belangrijke bijdrage aan het veroorzaken van luchtvervuiling.

Herziene National Ambient Air Quality Standards

Het ministerie van Milieu en Bosbouw is verheugd om de kennisgeving van de Herziene Nationale Omgevingsluchtkwaliteit "Normen 2009" in de officiële Staatscourant aan te kondigen. Deze grenswaarden voor luchtkwaliteitsnormen bieden een wettelijk kader voor de beheersing van luchtverontreiniging en de bescherming van de volksgezondheid.

Luchtvervuiling controle-apparaten

Er zijn verschillende technologieën voor de beheersing van luchtvervuiling en strategieën voor ruimtelijke ordening beschikbaar om de luchtvervuiling te verminderen. De volgende items worden vaak gebruikt als apparaten voor de beheersing van luchtverontreiniging door industrie of transportmiddelen.

Belangrijke effecten van individuele luchtverontreinigende stoffen

Enkele van de belangrijkste effecten van individuele luchtverontreinigende stoffen zijn de volgende: 1. Koolstofverbindingen 2. Broeikaseffect 3. Zwavelverbindingen 4. Stikstofoxiden (NOx) 5. Zure regen 6. Ozon (O3) 7. Fluor koolwaterstoffen 8. Koolwaterstoffen 9. Metalen 10. Fotochemische producten 11

Preventie en beheersing van luchtvervuiling

Al eeuwenlang dumpt de mens afval in de atmosfeer en deze verontreinigende stoffen zijn met de wind verdwenen. We hebben gezien dat de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn: (i) Motorvoertuigen, (ii) Industrieën, met name hun schoorsteenafval, (iii) Op fossiele brandstoffen (steenkool) gebaseerde installaties, als thermische energiecentrales.

Vermindering van stikstofhoudende verbindingen

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de reductieprocessen van stikstofverbindingen: 1. Vermindering van basisverbindingen en 2. Vermindering van zure verbindingen. Vermindering van basisverbindingen : bronnen: Sommige industriële activiteiten en productieprocessen veroorzaken emissie van basische stikstofverbindingen, zoals ammoniak, amine, pyridine, enz.

Bestrijdingsmethoden van VOC's

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de twee bestrijdingsmethoden van VOS (Vluchtige Organische Stoffen): 1. De Fysische Methoden en 2. Verbrandingsgebaseerde Methoden. De fysieke methoden: De fysische methoden zijn condensatie, absorptie en adsorptie. Deze methoden kunnen afzonderlijk of in een reeks worden gebruikt wanneer het de bedoeling is de VOS terug te winnen vanwege hun marktwaarde

Bestrijdingsprocessen van zwaveldioxide

Dit artikel werpt licht op de twee reductieprocessen van zwaveldioxide. De reductieprocessen zijn: 1. Droge processen en 2. Natte processen. Bestrijdingsproces # 1. Droge processen: In deze processen worden SO 2- houdende afvalgassen behandeld met chemicaliën in afwezigheid van water. Dry Throwaway Process-Limestone / Dolomite Process : In dit proces wordt kalksteen of dolomietpoeder geïnjecteerd in een verbrandingskamer waarin de deeltjes en het rookgas tegenstrooms stromen.

Odore Compounds: Bronnen en Afbraakproces

Lees dit artikel voor meer informatie over geurende verbindingen: 1. Bronnen van Odour Compounds en 2. Afgifteprocessen van Odorous Compounds. Bronnen van Odorous Compounds: Odore verbindingen worden geproduceerd tijdens verschillende chemische processen. De gebruikelijke geurige verbindingen zijn: zoutzuur, zwaveldioxide, formaldehyde (scherpe geur), waterstofsulfide (rotte eiergeur), fosfine (vervelende visgeur), chloor (verstikkende ordour), methylmercaptan (rotte koolgeur), chloorfenol en fenol (medicinale geur)

Bestrijdingsprocessen van waterstofsulfide

Dit artikel werpt licht op de reductieprocessen van waterstofsulfide. De reductieprocessen zijn: 1. Droge processen en 2. Natte processen. Bestrijdingsproces # 1. Droge processen : Het droge proces voor het verwijderen van H2S uit een afvalgas wordt uitgevoerd door H2S te laten reageren met geactiveerd ijzeroxide

Adsorptie van gasvormige verontreinigende stoffen

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de adsorptie van gasvormige verontreinigingen met een aanpak met een vast bed-adsorptieontwerp. Inleiding tot adsorptie van gasvormige verontreinigende stoffen: Wanneer een vloeistof die enige gedispergeerde stoffen bevat in contact wordt gebracht met enkele speciaal behandelde / bereide vaste deeltjes, kunnen de moleculen van de gedispergeerde stoffen worden vastgehouden op de oppervlakken van de vaste deeltjes

Afvoer van een gasvormig effluent (met diagram)

Verwijdering van een gasvormige effluent! Een gasvormige effluentstroom gegenereerd in een industriële eenheid moet uiteindelijk worden geloosd in de atmosfeer. Voorafgaand aan zijn lozing moet hij op de juiste manier worden behandeld om de concentratie van de verontreinigende stoffen (zowel deeltjesvormig als gasvormig) tot de toegestane limieten te verminderen.

Chemische behandelingsmethoden en gasvormige verontreinigende stoffen

Dit artikel werpt licht op de drie belangrijkste chemische behandelingsmethoden die worden gebruikt voor het zuiveren van verontreinigende gassen. De methoden zijn: 1. Thermische verbranding 2. Katalytische verbranding en 3. Bio-oxidatie. Methode # 1. Thermische verbranding: Van de drie methoden die worden gebruikt voor de oxidatie van VOS, vindt thermische verbranding plaats bij ongeveer 650 ° C of hogere temperatuur, terwijl de andere worden uitgevoerd bij een lagere temperatuur.

Absorptie van gasvormige verontreinigende stoffen (met berekeningen)

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de absorptie van gasvormige verontreinigende stoffen: - 1. Inleiding tot absorptieproces 2. Absorptietheorie 3. Absorptieapparatuur en 4. Conceptuele benadering van torenontwerp. Inleiding tot absorptieproces: Wanneer een afgas met bepaalde gasvormige verontreinigingen in direct contact met een vloeistof wordt gebracht, kunnen sommige verontreinigende stoffen in de vloeistof terechtkomen

Top 6 apparaten om door gas gedragen verontreinigende stoffen te verwijderen

Dit artikel werpt licht op de zes beste apparaten om door het gas veroorzaakte verontreinigende stoffen te verwijderen. De apparaten zijn: 1. Gravity Settler 2. Inertial Separator 3. Centrifugal Separator 4. Filters 5. Elektrostatische Precipitator en 6. Scrubbers. Apparaat # 1. Zwaartekracht Settler: Wanneer een met stof beladen gasstroom door een kamer stroomt, ervaren de stofdeeltjes de volgende krachten in de verticale richting: (i) een zwaartekracht die naar beneden werkt, (ii) een drijvende kracht die opwaarts werkt, en (iii) Een sleepkracht in de richting tegengesteld aan de bewegingsric

Methoden voor bewaking van luchtverontreiniging: 4 methoden

De volgende punten wijzen op de vier methoden voor monitoring van luchtverontreinigende stoffen. De methoden zijn: 1. Sampling 2. Particulate Monitoring 3. Monitoring van gasvormige verontreinigingen en 4. Monstername en analyse op gebruiksgemak. Methode # 1. Sampling: De eerste stap op weg naar het monitoren van door gas verspreide verontreinigende stoffen is het verkrijgen van een representatief monster